ยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อกwww.toom-sang.blogspot.comเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ดีๆต่อกันให้เกิดความเพลิดพลินสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อกันและกันคะยินดีและเรียนเชิญทุกๆท่านน่ะคะ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
ฉันเป็นคนร่าเริ่งสดใส...รักสนุก...ชอบเฮฮา...

MV จามอง

ผู้อำนวยการของโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

ผู้อำนวยการของโรงเรียนวัดเขาวัง  (แสง  ช่วงสุวนิช)
นายเสน่ห์ โอฐกรรม

ภาพของฉัน1

ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณิจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งกายตั้งแต่งเส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักษึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานเด็ดขาด
4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปถึงโรงเรียนฝึกประสบการณ์เวลานอกโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที เวลากลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาทีอย่างน้อย
6. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดทำ
7. การขออนุณาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นในลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8. ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาขออนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบีบยการออกนอกบริเวณของโรงเรียนตามระบุในสัญยาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติตามระเบียบต่างๆของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นการทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มัสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บิหารโรงเรียน
10.นักศึกษาฝึกประสบการณื ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานให้ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือตัวนักศึกษาเอง
11. นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยงกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12. นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการสอนในสถารศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศก์ทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณือักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณืในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารื เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
14. นักศึกษาฝึกประสบการณื ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้ทางอาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
15.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ปรัชญา พันธกิจ วิสัยท้ศน์ของโรงเรียนวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เน้นนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสู้การประกันคุณภาพ นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสู้การศึกษาต่อ
ปรัชญาของโรงเรียน
กลฺยาณการรี กลยาณํ บาปการี จปาปกํ
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
คำขวัญของโรงเรียน
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำคุณภาพ
อุดมคติของโรงเรียน
สามัคคีคือหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น