ยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อกwww.toom-sang.blogspot.comเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ดีๆต่อกันให้เกิดความเพลิดพลินสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อกันและกันคะยินดีและเรียนเชิญทุกๆท่านน่ะคะ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
ฉันเป็นคนร่าเริ่งสดใส...รักสนุก...ชอบเฮฮา...

MV จามอง

ผู้อำนวยการของโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

ผู้อำนวยการของโรงเรียนวัดเขาวัง  (แสง  ช่วงสุวนิช)
นายเสน่ห์ โอฐกรรม

ภาพของฉัน1

ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณิจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งกายตั้งแต่งเส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักษึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานเด็ดขาด
4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปถึงโรงเรียนฝึกประสบการณ์เวลานอกโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที เวลากลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาทีอย่างน้อย
6. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดทำ
7. การขออนุณาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นในลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8. ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาขออนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบีบยการออกนอกบริเวณของโรงเรียนตามระบุในสัญยาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติตามระเบียบต่างๆของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นการทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มัสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บิหารโรงเรียน
10.นักศึกษาฝึกประสบการณื ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานให้ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือตัวนักศึกษาเอง
11. นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยงกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12. นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการสอนในสถารศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศก์ทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณือักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณืในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารื เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
14. นักศึกษาฝึกประสบการณื ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้ทางอาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
15.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง น้ำในท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สมบัติของน้ำ เวลา 1 ชั่วโมง
ครูผู้สอน นางสาวกรกมล ทองยอด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
________________________________________

มาตรฐาน ว. ๑.๖ เข้าใจกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สืบเสาะสิ่งที่เรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์
สาระสำคัญ
น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตเพื่อใช้ในการดื่มและใช้ในปริมาณมาก แต่ละแหล่งน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดจำเป็นต้องใช้อย่างประหยัดน้ำโดยทั่วไปมี 3 สถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่งเป็นสมบัติสำคัญ นอกจากนี้น้ำเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุ ระดับผิวหน้าของน้ำและที่อยู่ในแนวราบเสมอ และน้ำละลายสารบางอย่างได้ คุณภาพที่ดีของน้ำต้องไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และมีความโปร่งใส

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถอธิบายเรื่องสมบัติของน้ำได้
1.นักเรียนบอกสมบัติของน้ำ ความสำคัญ และประโยชน์ของน้ำได้
2.นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ และการปรับปรุงคุณภาพของน้ำได้
3.นักเรียนสรุปผลการเรียนเรื่องสมบัติของน้ำได้

สาระการเรียนรู้
สมบัติของน้ำ
1. ประโยชน์ของน้ำ
2. คุณภาพของน้ำ
3. การสรุปผลสมบัติของน้ำ

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.1 จัดนักเรียนให้นักเรียนนั่งตามปกติกับที่นั่งของตนเอง
1.2 นำเสนอสื่อโดยครูอธิบายถึงสมบัติของน้ำ เรื่องแหล่งน้ำในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ สมบัติบางประการของน้ำ คุณภาพของน้ำพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งคำถามในข้อสงสัยเพื่อให้เข้าใจในเรื่องที่เรียนและแจกใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สมบัติของน้ำ
1.3 ครูอธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่นักเรียนมีข้อสงสัยและสอบถามครูที่สอนในชั่วโมงเรียน อธิบายใบกิจกรรมที่แจกนักเรียน
1.4 ปฏิบัติภาระงานในใบกิจกรรม 1 เรื่อง สมบัติของน้ำ

1.5 นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูสุ่มเลือกนักเรียนออกมาอธิบายใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สมบัติของน้ำ
1.6 นำเสนอผลการปฏิบัติงานลงในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องสมบัติของน้ำให้กับครูเป็นผู้ตรวจลงคะแนน
1.7 สรุปผลการเรียน เรื่องสมบัติของน้ำ และครูเพิ่มเติมเนื้อหาให้กับนักเรียน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องสมบัติของน้ำ
2. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล
1. วิธีการ
สังเกต
1.1.1 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
1.1.2 ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการคิดวิเคราะห์
1.1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการสร้างจินตนาการของนักเรียน
2. เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
2.1 แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
2.2 แบบประเมินทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการคิดวิเคราะห์
2.3 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการสร้างจินตนาการของนักเรียน
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
3.1 มีผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้แบบมาตราส่วนประเมินค่า(Rubrics) ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
3.2 มีผลการประเมินทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการคิดวิเคราะห์แบบมาตราส่วนประเมินค่า(Rubrics)ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
3.3 มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการ วาดภาพจินตนาการของนักเรียนมาตราส่วนประเมินค่า(Rubricsไม่ต่ำกว่าระดับ 3 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น